Referater og vedtægter

Referat af Generalforsamlingen 2019

Mødedato / tidspunkt: Tirsdag den 29. januar 2019 - klokken 19.00.

Mødested: Blåvandshuk idrætscenter, 6840 Oksbøl.

___________________________________________________________________________________

Dagsorden: Punkt 1: Valg af dirigent.

Punkt 2: Valg af skriftfører.

Punkt 3: Formandens beretning.

Punkt 4: Forelæggelse af regnskab.

Punkt 5: Indkomne forslag, der er ikke kommet forslag

Punkt 6: Valg af formand, på valg er:
Peder Blåbjerg (modtager genvalg)

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlem på valg er:
Bjarne Knudsen (modtager genvalg)
Claus Mathiasen (modtager ikke genvalg)

Punkt 8: Valg af suppleanter, på valg er:
Holger Fischer (modtager genvalg)
Jonas Simonsen (modtager genvalg)

Punkt 9: Valg af revisorer, på valg er:
Søren Andresen
Rasmus Rasmussen

Punkt 10: Valg af revisorsuppleant, på valg er:
Bjarne Christiansen

Punkt 11: Eventuelt.Referat: Fremmødte 39 incl. bestyrelsen.

Punkt 1: Valg af dirigent.
Bjarne Christiansen blev foreslået og valgt og kunne berette at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


Punkt 2: Valg af skriftfører.
Bjarne Knudsen blev foreslået og valgt.


Punkt 3: Formandens beretning.
Formanden fremlagde sin beretning.
Spørgsmål fra en af de fremmødte: Bliver der gjort noget ved det faldende medlemstal?
PB: svarede: Vi gør forsøget, men kærester, uddannelse osv. er svær at hamle op med.Punkt 4: Forelæggelse af regnskab.
Kassereren forelagde regnskabet.
Et medlem forespurgte om foreningen ikke får tilskud, hvortil der blev svaret, at foreningen får tilskud til medlemmer under 25 år, ligesom vi får andre tilskud i form af sponsorer hvert 2. år.


Punkt 5: Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.


Punkt 6: Valg af formand.
Peder Blåbjerg blev genvalgt uden modkandidater.


Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bjarne Knudsen blev genvalgt uden modkandidater.
Eftersom Claus Mathiasen havde valgt at trække sig fra bestyrelsen skulle der vælges en ny 1. suppleant: Holger Fischer blev foreslået og valgt.
.

Punkt 8: Valg af suppleanter
Jonas Simonsen blev genvalgt og som ny suppleant blev Jan Pedersen valgt.


Bestyrelsen ser herefter således ud:
Formand: Peder Blåbjerg Pedersen
Kasserer: Carl Johan Tøtrup
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Bjarne Knudsen
Brian Linding
Holger Fischer
Suppleanter:
1. suppleant: Jonas Simonsen
2. suppleant: Jan Pedersen

Bestyrelsen bliver konstitueret ved første bestyrelsesmøde.


Punkt 9: Valg af revisorer.
Både Søren Andresen og Rasmus Rasmussen blev genvalgt


Punkt 10: Valg af revisorsuppleant.
Bjarne Christiansen blev genvalgt som revisorsuppleant.


Punkt 11: Eventuelt
CT slog et slag for et nyt tiltag nemlig seniorskydning, og nej, der er ingen aldersgrænser for deltagelse.
HF foreslog at man holder nogle medlemsaftener.

Der blev afholdt en afstemning om bedste medbragte trofæ.
Den bedste buk blev vundet af Karsten Petersen.

Efter generalforsamlingen afholdt Lars Trier fra NST et oplæg om mårhunde.

Som det sidste blev der udtrukket en jagtrejse til Polen blandt de fremmødte.
Rejsen blev vundet af Morten Vinding.
Vedtægter for: Oksbøl og Omegns Jagtforening

Lokalforening under Danmarks Jægerforbund. (DJ)1.0 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Oksbøl og Omegns Jagtforening.

1.2 Foreningens hjemsted er Blåvandshuk Kommune.

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.0 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJs formål.

4.0 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5.0 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJs vedtægter § 36- 41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJs hovedbestyrelse.

5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie- junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i DJs medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagordenen skal omfatte følgende punkter:

1 Valg af dirigent.

2 Valg af referent

3 Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

4 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

5 Indkomne forslag

6 Valg af formand eller kasserer

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

8 Valg af suppleanter

9 Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

10 Eventuelt8.0 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9.0 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har én stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette eller hvis mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpelt absolut flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.0 Bestyrelse.

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 af 5 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpelt absolut flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

11.0 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.0 Formue og regnskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12..2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13.0 Revision

13.1 De 2 revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmerne af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.0 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.0 Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum vedtage, at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal efter, at alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

16.0 Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 9. februar 1993, træder i kraft, når de er godkendt af DJ.opdateret 8.marts 2019  | annette.blaabjerg@skolekom.dk